1.0 / August 24, 2017
(5.0/5) (1)

Description

The HAL Sports mobile app is the mostcompleteapp for the ultimate event experience. It features livetracking ofall participants (without using their phones), socialmediaintegration, interactive course maps, selfies and allinformationyou need to know about HAL Sports and clientevents.

This app is powered by MYLAPS.
This app may use your location even when it isn’t open, whichcandecrease device battery life.

App Information HAL Sports

 • App Name
  HAL Sports
 • Package Name
  com.mylaps.eventapp.halsports
 • Updated
  August 24, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MYLAPS Experience Lab
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Visit website Email [email protected] Privacy Policy
  Overschiestraat 65 1062 XD Amsterdam The Netherlands
 • Google Play Link

MYLAPS Experience Lab Show More...

Looptijden.nl GPS hardloop-app 7.1.4 APK
Hardlopen wordt nog leuker met de gratisLooptijden.nl app (verkozen tot 'sport app van het jaar'!). Met deLooptijden.nl app kun je heel eenvoudig je hardloop route opnemenop je Android mobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je directje snelheid, de gelopen afstand en route en het aantal verbruiktecalorieën! Je kunt ook precies zien waar je bent via de GPS in jemobiel. Nadat je je tijd opgeslagen hebt kun je op Looptijden.nlook je exacte route terugkijken! Belangrijkste features:-Nederlandstalige audiocoaching-(Persoonlijke) hardloopschema's-live-tracking-Stel trainingsdoelen-ghost-running-actueel weerbericht-ondersteuning voor hartslagmeter-levels en badges-tegelcoaching-Twitter en Facebook integratieDe basisfuncties in de app zijn gratis. Een aantal extra functiesmaken onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket. Dit zijn o.a.ghost-running. trainingsdoelen en live-tracking. Meten en delen vande route is gratis, evenals Nederlandstalige audiocoaching bij elkekilometer- of minuutdoorkomst.*Nederlandstalige audiocoaching*Looptijden.nl is de enige hardloopapp ter wereld metNederlandstalige audiocoaching. Tijdens het hardlopen krijg je elkekilometer (of minuut) een update te horen met je voortgang ensnelheid.*Intervaltrainingen en hardloopschema's*Via de website van Looptijden.nl kun je zelf je eigenintervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen.Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om deoefeningen uit te voeren.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voormeer informatie.*Tegelcoaching (Plus Pakket)*Met behulp van de tegelcoaching optie krijg je tijdens je trainingal je voortgang in het Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuelevorderingen in het tegelklassement en je krijgt ook een seintjewanneer je een nieuwe tegel ingaat.*Trainingsdoelen en ghost-running (Plus Pakket)*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor jegewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of decombinatie van afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doelte halen!Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of een vriendselecteren en het vervolgens hier tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven?*Live-tracking (Plus Pakket)*Laat vrienden, kennissen en familie rechtstreeks met je meekijkenen je aanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebooken Twitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebtzal de audiocoach je hiervan op de hoogte stellen.*Hartslagmeter*Koppel de Polar Bluetooth (smart) hartslagmeter aan deze app enmeet eenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreideanalyse van je hartslag terugzien via de website. Inclusiefonderverdeling in hartslagzones. Bestel de bijbehorende PolarBluetooth hartslagband via de webshop.Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband vooralle details.*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers isgericht kun je ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voorwedstrijden welke binnenkort plaatsvinden.Ook bevat de app een handig overzicht van alle hardloopwinkels inNederland. Zo weet je precies waar je terecht kunt voor goed adviesover hardloopschoenen en kleding.*Over GPS ontvangst*De app maakt gebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid vande meting is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS inje mobiel. Draag je mobiel altijd in een schouderband met deontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers /managers uit hebt staan.*Support*Heb je een vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review,hier kunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact opvia de support opties op de website:www.looptijden.nl/supportTevreden over de Looptijden.nl app? Plaats een review, elke reviewhelpt ons om de app verder te verbeteren!Running is even more funwith the free app Looptijden.nl (voted "sports app of the year!).The Looptijden.nl app you can easily record your running route onyour Android mobile. While running see (and hear) your direct yourspeed, distance and route and the number of calories consumed! Youcan also see exactly where you are using the GPS in your phone.After you save your time you can also look back on your exact routeLooptijden.nl!Main features:New Dutch-audio coaching- (Personal) hard running schedules-live tracking-Set Workout goals-ghost-running-actueel weather-support for Heart Rate Monitor-levels and badges-tegelcoaching-Twitter And Facebook integrationThe basic functions in the app are free. Some additional featuresmake part of the paid Plus Package. These are inter alia ghostrunning. training goals and live tracking. Measuring and parts ofthe route is free, as an English audio coaching at every kilometeror minute crossing.* English audio coaching *Looptijden.nl is the only hardloopapp world with English audiocoaching. While running you will hear an update every kilometer (orminute) with your progress and speed.* Interval training and hard running schedules *You can compose your own interval training through theLooptijden.nl website or follow a hard running schedule. Then youcan use the app audio coaching to perform the exercises. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas for moreinformation.* Tile Coaching (Plus Package) *Using the tile coaching option you get during your training alreadyhear your progress in Running Game. You hear your virtual progressin tile rankings and you also get a signal when you enter a newtile.* Training objectives and ghost-running (Plus Package) *Set your goal and the app coaches you to it! Choose your desiredtime, distance, calories, speed, heart rate zone or the combinationof distance and time, and the audio coach will help you to achieveyour goal!With ghost-running, you can select a previous time by yourself or afriend and then take here with that. You see move a ghost on themap where you should be. Can you stay for the ghost?* Live tracking (Plus Package) *Let friends and family directly watch with you and encourage youduring workouts. They can encourage through Facebook and Twitter,and once you have the audio coach will you inform them receiveencouragement.* Heart Rate *Disconnect the Polar Bluetooth (smart) heart rate monitor on thisapp and simply measure your heart rate. Afterwards you look back acomprehensive analysis of your heartbeat via the website. Includingsections in target zones. Order the corresponding Polar Bluetoothheart rate belt via the webshop. Seehttp://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband for fulldetails.* Comprehensive racing and store information *Since this app (if any) is fully focused on the Dutch runners canalso find detailed contest information for competitions which takeplace soon.The app contains a handy overview of all running stores in theNetherlands. So you know exactly where you can go for good adviceon running shoes and clothing.* About GPS reception *The app uses the GPS in your phone. The accuracy of the measurementis largely dependent on the quality of the GPS in your mobile. Wearalways mobile in a shoulder strap with the receiver up and makesure you any task killers / managers have turned off.* Support *Have a question or a comment. Place this NOT a review, we can notrespond here. Daarentgen please contact us via the support optionson the website: www.looptijden.nl/supportSatisfied with the Looptijden.nl app? Post a review, each reviewwill help us to further improve the app!
Entel 10 2.1 APK
Official app for Entel 10 at 26-11-1017 inLimaEsta aplicación contiene toda la información importante del eventoy le permite rastrear la posición de los participantes en tiemporeal durante el evento.This app is powered by MYLAPS.This app may use your location even when it isn’t open, which candecrease device battery life.
MYLAPS US CuCo Active 2016 1.0 APK
Official app for MYLAPS US CUCO Active 2016 at1/25/2016 in CancunThis app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
SchaatsApp.nl - Voor natuurijs 5.1.1 APK
De meest complete app voor op natuurijs. Meeten deel je routes, inclusief Nederlandstalige audiocoach,live-tracking en meer. Bekijk op de kaart waar je in de omgevingkunt schaatsen.Met de gratis SchaatsApp.nl app meet je eenvoudig jeschaatsroute op met je Android mobiel. Tijdens het schaatsen zie(en hoor) je direct je snelheid, de geschaatste afstand en route enhet aantal verbruikte calorieën!Na afloop van het schaatsen kun je je tijd direct online opslaanen delen via Facebook en Twitter. Op je SchaatsApp.nl profiel hebje een volledig overzicht van al je statistieken en prestaties.*Nederlandstalige audiocoaching*SchaatsApp.nl is de enige schaatsapp met Nederlandstaligeaudiocoaching. Tijdens het schaatsen krijg je elke kilometer (ofminuut) een statusupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Twitter en Facebook integratie*Aangezien je tijden op je SchaatsApp.nl profiel wordenopgeslagen kun je gebruik maken van alle features hiervan. Zo kunje je tijden automatisch naar Facebook en/of Twitterpubliceren.Ook krijg je toegang tot vele interessante statistieken over jetijden en alle andere features van SchaatsApp.nl.*Schaatsbanen*Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands schaatsersis gericht kun je ook informatie vinden over alle schaatsbanen inNederland. Zo kun je o.a. de reviewscore en tijden van andereschaatsers bekijken.Keywords: schaatsen, toertochten, natuurijs, schaatstochten,schaatsprestaties, schaatstijden, gps, hartslagmeter.LET OP: deze app is _alleen_ voor natuurijs bedoeld! Op eenijsbaan zal de afstand helaas *niet* goed kloppen. Dit komt doordatde GPS in je mobiel heel slecht kleine rondjes kan meten endaardoor zal een groot verschil in afstand ontstaan. Voor schaatsenop de ijsbaan kun je wel je tijden handmatig via de website/apptoevoegen. Of nog beter: gebruik maken van een MyLaps transponderchip en deze op je profiel importeren.The most complete app onnatural ice. Meet and share your routes, including English audiocoach, live tracking and more. View on the map where you can skatein the area.With the free app SchaatsApp.nl you measure your skates easyroute with your Android mobile. While skating see (and hear) youdirect your speed, distance and route geschaatste and the number ofcalories!After skating you can time directly online storage and sharingvia Facebook and Twitter. On your profile SchaatsApp.nl you have acomplete overview of all your statistics and performance.* English audio coaching *SchaatsApp.nl is the only schaatsapp with English audiocoaching. While skating get every mile (or minutes) to hear astatus update with your progress and speed.* Twitter and Facebook integration *Since your times on your profile SchaatsApp.nl be stored, youcan use all of these features. This way, your times automaticallyto Facebook and / or Twitter publish.You also get access to many interesting statistics about yourtimes and all other features of SchaatsApp.nl.* Skating Rinks *Since this app (if any) completely on the Dutch skaters aims canalso find information about all ice rinks in the Netherlands. Soyou can include the review score and times of other skatersview.Keywords: skating, tours, natural ice, ice skating, ice skatingperformances, skating times, gps, heart rate monitor.NOTE: This app is intended _alleen_ for natural ice! On an icerink, the distance unfortunately * not * good beat. This is becausethe GPS in your phone very bad small circles can measure and thatwill make a big difference in distance arise. For skating on theice rink can be your time manually via the website / app Add. Oreven better: use a MyLaps transponder chip and on your profileimport.
LJ Maraton 2.2 APK
Ljubljana Marathon - 30/10/2016 in LjubljanaThe Ljubljana Marathon is a mammoth celebration of runningparticipated by nearly 18,000 runners from 40 countries.Ljubljana Marathon is getting more popular every year and thenumber of participants is on the increase. Also this year,competitors will be running a classical marathon (42 km), a halfmarathon (21 km) or various shorter recreational races. All theraces will be held within the wider city centre area.This app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real-time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.
Fietstijden.nl - GPS fiets-app 6.5.3 APK
Met de gratis Fietstijden.nl app kun je heeleenvoudig je fietsroute opnemen op je Android mobiel. Tijdens hetfietsen, wielrennen of mountainbiken zie je direct je snelheid, degefietste afstand en route en het aantal verbruiktecalorieën!Ideaal voor wielrenners, mountainbikers en ook recreatievefietsers!Fiets je over een beklimming, dan meet de app automatisch jouwtijd voor die klim en plaatst deze in het klassement. Zo kun je jeeigen tijd vergelijken met die van je vrienden en anderewielrenners.Belangrijkste features: Nederlandstalige audiocoaching,trainingsdoelen, ghost-cycling, live-tracking, levels,intervaltrainingen, ondersteuning voor hartslagmeter en Twitter enFacebook integratie.*Nederlandstalige audiocoaching*Fietstijden.nl is de enige fietsapp met Nederlandstaligeaudiocoaching. Tijdens het fietsen krijg je elke kilometer (ofminuut) een statusupdate te horen met je voortgang en snelheid.*Trainingsdoelen en ghost-cycling*Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor jegewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid of de combinatie vanafstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel te halen!Met ghost-cycling kun je een vorige tijd van jezelf of eenvriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet eenspookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jijhet spookje voorblijven? Noot: dit maakt onderdeel uit van hetbetaalde Plus Pakket.*Live-tracking*Laat vrienden, kennissen en familie rechtstreeks met je meekijkenen je aanmoedigen tijdens het fietsen. Ze kunnen je via Facebook enTwitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zalde audiocoach je hiervan op de hoogte stellen. Noot: live-trackingmaakt onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket.*Hartslagband*Koppel je Polar bluetooth hartslagband (verkrijgbaar uit de webshopvia http://www.fietstijden.nl/shop) aan de app enmeet tijdens het wielrennen je hartslag. Inclusief uitgebreideanalyse van de hartslagzones waarin je getraint hebt.*Twitter en Facebook integratie*Koppel je profiel aan Twitter en/of Facebook om jouw resultaten(automatisch) aan je vrienden te laten zien.*Virtuele vlucht over Nederlandse beklimmingen*Bekijk alle Nederlandse beklimmingen en hun hoogteprofiel. Met deanimatiefunctie kun je over de beklimming 'vliegen' en zie jeprecies waar de stijle stukken zitten. Van elke beklimming kun jeook het klassement bekijken met de resultaten van anderewielrenners.*Uitgebreide routeinformatie*Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands wielrenner isgericht kun je ook uitgebreide routeinformatie vinden voor velewielerroutes in Nederland. Zo kun je o.a. de reviewscore, de routeen tijden van andere renners bekijken.*Persoonlijk Fietstijden.nl profiel*Met je gratis fietsprofiel op Fietstijden.nl kun je heelgemakkelijk al je sportieve prestaties volgen. Ook heb je ertoegang tot je eigen blog en kun je uitgebreide statistiekenterugzien van jouw prestaties.Verder kun je je uitrusting bijhouden en per gereden tijd bijhoudenmet welke fiets je deze gereden hebt.Ten slotte kun je ook je gezondheid in de gaten houden door jegewicht, bloeddruk, hartslag en vetpercentage gedurende de tijd tevolgen.*Support*Heb je een vraag of een opmerking. Laat het gerust weten maarplaats deze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren.Neem daarentgen gerust contact op via de support opties op dewebsite: www.fietstijden.nl/support*Over GPS ontvangst*Deze app maakt gebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheidvan de meting is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van deGPS in je mobiel. Sommige Android telefoons hebben helaas eenslechte GPS ontvanger en hiermee kan dus ook geen nauwkeurigemeting gemaakt worden.Draag je mobiel altijd in een schouderband of op je stuur met deontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers /managers uit hebt staan.The free Fietstijden.nlapp you can easily record your cycle on your Android mobile. Duringcycling, cycling or mountain biking you can immediately see yourspeed, distance and cycled the route and the number ofcalories!Ideal for cyclists, mountain bikers and recreational cyclists!Your bike on a climb, then the app automatically measures yourtime for that climb and places them in the standings. So you cancompare your time with those of your friends and othercyclists.Key features: Dutch audio coaching, training goals,ghost-cycling, live tracking, levels, interval training, supportfor heart rate monitor and Twitter and Facebook integration.* English audio coaching *Fietstijden.nl is the only fietsapp with English audio coaching.While cycling you get every mile (or minutes) to hear your progressand speed with a status update.* Training Goals and ghost-cycling *Set your goal and the app will coach you there! Choose your desiredtime, distance, calories, speed, or the combination of distance andtime and the audio coach will help you to achieve your goal!With ghost-cycling can be a last time yourself or a friendselect and then take up against here. You see a ghost on the mapwhere you move should be. Can you stay for the ghost? Note: this ispart of the paid Plus Package.* Live tracking *Let friends and family directly watch it with you and encourage youduring cycling. They can cheer you on Facebook and Twitter and onceyou have received an encouragement will notify you of this audiocoach. Note: Live tracking is part of the paid Plus Package.* Heartbeat Band *Link your Polar Bluetooth heart rate belt (available from thewebshop through http://www.fietstijden.nl/shop) to the app andmeasure your heart rate during the race. Includes comprehensiveanalysis of heart rate zones in which you have trained.* Twitter and Facebook integration *On Twitter and / or Facebook to show. Disconnect your profile yourresults (automatically) to your friends* Virtual flight over Dutch climbs *View all Dutch climbs and their height profile. The animationfeature lets you climb on the "fly" and see exactly where thepieces are steep. Of every climb you can also view the standingswith the results of other cyclists.* Detailed route information *Because this app (if any) on all the Dutch cyclist aims can findyou comprehensive route information for many cycling routes in theNetherlands. So you can include the review score, the route andtimes of other riders view.* Personal Fietstijden.nl profile *With your free bike profile Fietstijden.nl you can easily track allyour sports performance. You've got access to your own blog and youcan find comprehensive statistics look back on yourperformance.Furthermore, you can keep track of your equipment and maintain ariding time with which bike you have ridden it.Finally, you can also keep an eye on your health by your weight,blood pressure, pulse and body fat monitor. During the time* Support *Do you have a question or comment. Please let us know but NOT placewe can not respond. These in a review, here Daarentgen Pleasecontact us via the support options on the website:www.fietstijden.nl / support* About GPS reception *This app uses the GPS in your mobile. The accuracy of themeasurement is largely dependent on the quality of the GPS inmobile. Some Android phones have unfortunately a poor GPS receiverand this can also be no accurate measurement made.Always carry your mobile in a shoulder strap or you send to thereceiver up and make sure you can be. Any task killers /managers
EDP Rock n Roll Madrid Maratón 3.1 APK
The EDP Rock ‘n’ Roll Madrid Maratón & 1/2mobile app powered by Ibercaja and designed by MYLAPS is the mostcomplete app for the ultimate event experience. It features livetracking of all participants (without using their phones), socialmedia integration, interactive course maps, selfies and allinformation you need to know about the EDP Rock ‘n’ Roll MadridMaratón & 1/2.This app is powered by MYLAPS.This app may use your location even when it isn’t open, which candecrease device battery life.
Carmel Marathon 2.1 APK
Carmel Marathon - 4/18/2015 in Carmel, IndianaThe 5th Annual Carmel Marathon Weekend will offer a marathon,half marathon, marathon relay, Horizon Bank 8K and the newly-addedStay Healthy Hamilton County 5K. All races utilize the same startand finish line allowing spectators to see the opening ceremoniesand start then cheer as they finish. Finishers for all events willreceive a commemorative medal. The finish line DJ will keep thearea hopping with the VIP area and Beer Garden within the finishline view. There is also the Center Green, a beautiful grassy areato stretch your legs and relax just a few yards from the finishline area.This app contains all important event information and allows youto track the position of participants in real-time during theevent.Continued use of GPS running in the background can dramaticallydecrease battery life.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
sika524
This app can create a shortcut to anapplication from the list of activities which are installed on yourphone.Even if so many applications are installed, you can choose anactivity smoothly.You can also use the QuickShortcutMaker for searching the appwhich you want to launch.If you want to use the app which you don't use frequently, maybeyou have no shortcuts for it. So, you may have to search the appfrom a list of many apps. Even if you know the name of the app,it's hard to find it.In this situation, the QuickShortcutMaker will help you finding theapp. Please try!This may be useful. But please use it at your ownrisk!You can make shortcuts to hidden setting screens which are usuallynot accessible.Even if you encountered any problems using this app or shortcutscreated by this app, I don't have any responsibility about that.Please be sure to use this app at your own risk.About Internet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapid improvement of the app,you will be requested an additional permission to access network sothat the app can send a detailed error report to developer.The app uses network only to send error reports.And when it communicates, a confirmation message will be displayed,so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIf you cannot create shortcut, please try the followingsteps:1. Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities" which has the QuickShortcutMaker'sicon.4. Drag it to somewhere on the screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select an activity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be created on the home screen.Follow the updatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecent updates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adapted to AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that the shortcut for Google Play cannot beopened.- Added function to ask you to rate this app. (Forgive me if youdon't like such a thing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français, Español,Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)- Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Added several other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operate multiple items from the activitylist by long-tapping the items. You can add them to favorites orshare.- Changed the text format in which to share the applicationinformation.- Added the types of themes that can be selected icon (ADW / Nova /Apex / LauncherPro / GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.- Changed the UI of shortcut editing screen.- Added German translation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added support for tablet devices.- Added function to share app information as text.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)- Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug and UI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at a certaincondition.(v2.0.1)- Added error report function to send detailed information when theapp crashes or when you see "Failed to load" message.- Reduced consumption of the memory so that the models which havelow-memory not to crash.- Search results can be sorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug on setting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when you use the app ontablets.(v2.0.0)- Added history and favorite features.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is now grouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker, create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.0 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
SATISH
Our blog posts include experiment resultsofonline marketing, how to articles, tools and tips for runningyourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship,startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of ourapp:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and usercannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with othersfrominside the app via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFinetworks which have WPS protocol enabled. This feature was onlyavailable in version 4.1.2 of Android.App developed with educational purposes. I am not responsible forany misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS: http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect is focused on verifying if your router is vulnerable toa default PIN. Many routers that companies install ownvulnerabilities in this aspect. With this application you can checkif your router is vulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, as well as algorithms such Zhao Chesung(ComputePIN) or Stefan Viehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung Galaxy S3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEINo of the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! Karaoke by Smule 5.1.5 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Sing yourfavorite songs, use audio effects and video filters! Soloprivately, karaoke with friends, connect with singers around theworld, or duet with celebrity artists like Nick Jonas and EdSheeran. Choose from millions of songs, create music videos andshare them with our 50M+ musically minded, supportive community.It’s just like karaoke, only better. Sing free today!Featured on Entertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s BestApps.-----------FEATURES• Sing along to new and classic songs with music and lyrics• Sound like a pro! Add studio polish with our amazing audioeffects• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback on yoursinging• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share what you make on our global platform to get discovered.Love, comment and share other videos• Upload your song to the Smule Sing! Songbook for other singers toperform• Connect with Facebook to find and karaoke with friends on SmuleSing! Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, James Arthur, Jessie J,Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, X Ambassadors, OMI, CarlyRae Jepsen, Charlie Puth, Silento and many more-----------------------------------------------------New songs added every day! Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore! Popular on Smule Sing!:POP HITS & BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John Legend* Stay - Rihanna ft. Mikky Ekko* Love Yourself - Justin BieberNEW CLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody - QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see your must-sing karaoke jam? Upload to the Smule Sing!Songbook:http://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTING THE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more than just listening— it's aboutcreating, sharing, discovering, participating, and connecting withpeople. It is the original social network with the power to breakdown barriers, touch souls and bring people together from all overthe world.Lots of talents get discovered through our Smule Sing! platform.Love, comment, and share performances to show your support and meetincredible singers from all over the world. Skip the karaoke bar -karaoke free, sing anywhere, show off your talent, and getfans!LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONo matter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Smule Sing!’s voice enhancement technology. Like being ina recording studio, use special voice effects and video filters tochange the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Smule Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated.FOLLOW US and keep up with new major artists and featured singerson Sing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHave questions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#android
Administrator 1.3 APK
Simple app that lets you control your wirelessconnections ANDROID device.Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices withinreach.- Multi-language: Spanish and English.